Back to top
Facebook Youtube Üzenj nekünk! Instagram

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

Hatályos: 2018. május 25-től

Az AG GOURMET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest Vércse utca 43., cégjegyzékszám: 01-09-965328, adószám: 23430532-2-43, mint Adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete, a General Data Protection Regulation (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban a tevékenysége folytatása során történő adatkezelésről az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az adatkezelő adatai:

AG Gourmet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Cég rövid neve: AG Gourmet Kft.
Címe: 1124 Budapest Vércse utca 43.
Adószám: 23430532-2-43
FELÍR szám: AA3327140
Közösségi adószám: HU23430532
Cégjegyzékszám: 01-09-965328
Bankszámlaszám: OTP Bank: 11712073-21458484
Számlázási cím: 1138 Budapest, Váci út 186., Hungary

A Honlap üzemeltetője: Webonic Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/3.
Levelezési cím: 8008 Székesfehérvár, Pf. 68.
Cégjegyzékszám: 07-09-025725
Adószám: 25138205-2-07
Közösségi adószám: HU25138205
Bankszámla: OTP 11742001-29904501-00000000
SWIFT: OTPV-HU-HB
IBAN: HU85117420012990450100000000
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-91865/2015
NAIH-109673/2016
NAIH-109674/2016
NAIH-109676/2016
NAIH-109764/2016

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését az alábbi szolgáltatások nyújtása céljából végzi:

Az AG Gourmet Kft. weboldala információkat közöl az üzletében kapható termékekről és elérhető szolgáltatásokról. A weboldal használata nem igényel külön regisztrációt, illetve bármilyen személyes adat megadását. Arra tekintettel, hogy a weboldalon lehetőség nyílik arra, hogy hírlevélre, rendezvényregisztrációra, kóstoltatásra, vagy kedvezményes vásárlási lehetőségek igénybevételéhez iratkozzanak fel az érdeklődők, szükségünk lehet az Ön személyes adataira, melyek kezelését a következőkben részletezettek szerint végezzük.

Az Érintett személyes adatainak kezelése első sorban a kiszolgálás során nyújtott ügyfélélmény fokozását szolgálja.

Az adatkezelés célja az Adatkezelőnél telefonon vagy email keresztül leadott rendelések felvétele körében a megrendelt termékekkel kapcsolatos kérdések tisztázása, ajánlatkérés, rendelés elindításához kapcsolatfelvétel, az elkészült termék átadása, az Érintett megfelelő módon történő tájékoztatása a rendelés részleteiről, valamint rendezvényekre, kóstolókra való meghívás, törzsvásárlói kedvezmények nyújtása, jelentkezés munkatársnak, illetve egyéb kapcsolatfelvétel, valamint az adatkezelőnek a rendeléssel kapcsolatosan felmerülő törvényi kötelezettségeinek (pl.: számlázás) teljesítése.

Az Érintett hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozása esetén az adatkezelés célja az adatkezelő ajánlatainak és működésével kapcsolatos információk eljuttatása, események és újdonságok megosztása az Érintettel.

Az Érintett személyes adatainak kezeléshez történő hozzájárulásával nem hoz létre internetes profilt, az Adatkezelő adatkezelése kizárólag a jelen pontban megjelölt célokat szolgálja. A honlap böngészése, illetve a honlapról kiválasztott termékeink megrendelése nem jár automatikusan a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással, ahhoz az Érintett külön hozzájárulása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy valóságnak megfelelő adatai rendelkezésre bocsátásával Ön hozzájárul személyes adatainak jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy a hibás vagy hamis adatok közlésével indított feliratkozását töröljük. Köszönjük, hogy az adataiban beállott változásokat közli velünk.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, valamint az Infotv.  5. § (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a Természetes személy ügyfél alábbi személyes adatait kezeli:

 • Termék megrendelése, vásárlása esetén a számlázáshoz szükséges adatok:

– név
– e-mail cím
– telefonszám
– számlázási cím

 • Hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén:

– név
– e-mail cím
– telefonszám

 • VIP törzsvásárlói kártyák igénybevétele esetén:

– név
– e-mail cím
– telefonszám
– születésnap hónapja, napja
– névnap hónapja, napja

 • Honlapon történő toborzásra feltöltött önéletrajzok esetén:

– név
– e-mail cím
– telefonszám
– munka tapasztalatra vonatkozó adatok
– iskolai végzettségre vonatkozó adatok

 • Rendezvényekre, kóstoltatásokra történő meghívás esetén:

– név
– e-mail cím
– telefonszám

Az adatkezelés időtartama

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatok kezelésére a szolgáltatás megigénylésétől (pl. feliratkozás hírlevélre, törzsvásárlói kártya igénylése) kezdve kerül sor. A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul, illetve az Érintett nem kéri azok törlését. Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az adatkezelő az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozásig kezeli.

A számviteli törvény szerinti megőrzési kötelezettség alá eső bizonylatokon feltüntetett személyes adatok kezelésének időtartama megegyezik a számviteli törvény által előírt megőrzési idővel. Az Info törvény értelmében a törlés esetén a korábban megadott adatokat a Delizia Gourmet törli, illetve felismerhetetlenné teszi, oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Amennyiben az ügyfél a kezelt személyes adatai törlését kéri, úgy ezen kérelmének teljesítésével egyidejűleg a regisztrációja is törlésre kerül.

Az adatkezelés megszüntetése történhet az Ön kezdeményezésére (pl. regisztráció megszüntetése, adatkezelési hozzájárulás visszavonása), illetve Társaságunk döntésével is. Az adatok törlésének határideje az Ön törlési kérelmének, Adatkezelőhöz történő beérkezését követő 3 munkanap.

Az adatkezelésben/ adatfeldolgozásban résztvevő Felek

Az Ön személyes adatainak kizárólagos kezelője az A.G. Gourmet Kft, mely adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő technikai eszközök igénybevétele mellett tárolja és kezeli, azokat kizárólag a Társaság munkavállalói és szükséghez mérten partnerei a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti cél megvalósításához szükséges mértékben, az őket terhelő titoktartási kötelezettség elfogadása és betartása mellett, ismerhetik meg.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban, melyek az Érintettek személyes adatainak kezelésére jogosultak:

 1. Webonic Kft.
 2. SalesAutopilot Kft.
 3. Done Digital Kft.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával telefonon, levélben vagy e-mail útján az Adatkezelő jelen tájékoztatójában megjelölt elérhetőségein (posta cím: Delizia Gourmet & More, 1052 Budapest Bècsi utca 4-6.; e-mail cím: shop@deliziagourmet.hu).

Az Érintett fent felsorolt jogainak érvényesülését maradéktalanul biztosítani kívánja, így az Érintett jogérvényesítés céljából történő megkeresésére az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az Érintett által rendelkezésre bocsátott lakcímre vagy e-mail címre küldött válaszában reagál.

Amennyiben az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő köteles az Érintett kezelt adatait törölni. Az erről szóló értesítést írásban (levél vagy email útján) köteles megküldeni az Érintett részére. Hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén adatkezelési hozzájárulását az Érintett visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozás útján is, melyet a Hírlevelek alján szereplő LEIRATKOZÁS feliratra kattintva teheti meg.

Az Érintett jogérvényesítésével kapcsolatos minden eljárás ingyenes.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a weboldalunkon található linkek útján elért oldalakra a Delizia Gourmet & More üzlet Adatvédelmi tájékoztatója nem vonatkozik. Kérjük minden esetben tájékozódjanak az érintett weboldalak saját adatvédelemre vonatkozó szabályzatáról, illetve figyelmesen olvassák el azokat.

Sütik/cookie-k használata

A sütik/cookie-k használatával kapcsolatos részletes tájékoztatónkat a www.delizagourmet.hu/cookieszabályzat weboldalon tekintheti meg.

Kártérítés

Amennyiben bármely Érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az Adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és Adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk, hogy választása szerint Társaságunknak a shop@deliziagourmet.hu e-mail címre eljuttatott, avagy annak székhelyére postai szolgáltató igénybevételével megküldött levelében kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, követelheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az adatok törlését, módosítását, avagy zárolását Társaságunk a kérelem hozzá történő beérkezését követő 3 munkanapon belül elvégzi, kivételt képez ez alól, ha Ön a törlést, leiratkozást elektronikus levelünkben végzi el, mert ebben az esetben a leiratkozás automatikusan, azonnal megtörténik.

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ellenőrzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Hatóság részére bejelentést lehet tenni, melyet az kivizsgál.

Ezen túlmenően az Adatvédelmi Törvény a személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetére bírósági jogvédelmet, avagy adatvédelmi hatósági eljárást tesz lehetővé, mely alapján az érintett a jogsértővel szemben jogvédelmet kérhet.

Bírósági eljárás

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

NAIH eljárás kezdeményezése

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatok biztonságát az elektronikus nyilvántartásban azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Az Adatkezelő nem biztosít hozzáférést a nyilvántartásához olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy a hozzáférési adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek.

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy minden észszerű intézkedést megtesz a rábízott személyes adatok védelme érdekében, azokat az Ügyfelei előzetes, írásbeli engedélye nélkül kizárólag azon szerződéses partnereink körében teszi hozzáférhető, akik az adatkezelés, illetve adattárolási tevékenységben – titoktartási kötelezettségük szigorú betartása mellett – közreműködnek (pl. szolgáltatók), valamint az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, nyilvánosságra hozatal, véletlen sérülés, véletlen megsemmisülés, illetve az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Társaságunk kizárólag adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárért felel.

Adatvédelmi incidens

Minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi Adatvédelmi incidensnek minősül.

Az adatvédelmi incidenst a lehető legrövidebb időn belül, de légkésőbb a tudomást szerzéstől számított 72 órán belül jelenteni kell. Az adatvédelmi incidenst a NAIH részére kell jelenteni az alábbi tartalommal:

 • az Adatkezelő adatai,
 • az adatvédelmi incidensben Érintett személyes adatok száma,
 • az adatvédelmi incidens leírása,
 • milyen intézkedések születtek az adatvédelmi incidens kezelésére, illetve a hibák javítására.

Az adatvédelmi incidensről készült feljegyzést az Adatkezelő öt évig őrzi meg.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensben Érintett Felhasználókat köteles tájékoztatni az észleléstől számított 72 órán belül.

Az adatvédelmi incidensektől nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • az Érintettek számát
 • milyen adatokat Érintett az incidens
 • az adatvédelmi incidens időpontját
 • várhatóan milyen következményei lesznek az incidensnek
 • milyen intézkedéseket tesz, hogy a későbbiekben ilyen jellegű incidens ne forduljon elő.

Hatósági megkeresések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAV, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt, a shop@deliziagourmet.hu email címen.

Az ilyen megkeresések vonatkozásában az Adatkezelő kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Társaságunk jelen tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, ugyanakkor fenntartja az egyoldalú változtatás jogát. Az esetleges változtatásokról késedelem nélkül tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Jelen tájékoztató szövege elérhető a www.deliziagourmet.hu/adatkezelési tájékoztató  honlap címen.

1052 Budapest Bècsi utca 4-6.

Nyitvatartás:

hétfőtől szombatig 9-20, vasárnap 10-20

Munkatársak jelentkezését az üzletben személyesen várjuk!